Veilig werken

In Nederland bestaat gelukkig veel aandacht voor veilige werksituaties. Toch zijn er jaarlijks meer dan 200.000 arbeidsgerelateerde ongevallen. Hiervan zijn meer dan 2.000 gevallen met ernstig letsel. Een ongeval tijdens het uitoefenen van betaald werk wordt een arbeidsongeval genoemd. Dit kan zijn binnen een bedrijf, op de weg, op het land etc. Er is sprake van ernstig ongeval wanneer iemand in het ziekenhuis terechtkomt.

In ons land werken zo’n 7 miljoen werknemers bij 350.000 bedrijven. Wanneer zich een ernstig ongeval voordoet, dan is een bedrijf genoodzaakt om dit door te geven aan de Inspectie van het SZW (Nederlandse Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Die gaat vervolgens onderzoeken hoe het ongeluk heeft kunnen plaatsvinden. Er wordt ook gekeken of er bij het ongeluk overtredingen van wettelijke bepalingen zijn gemaakt.

Algemene zorgplicht

Een werkgever is verplicht om veiligheid- en gezondheidsrisico’s te meten. Er dient tevens een plan zijn waarin staat hoe de risico’s vermeden of verminderd kunnen worden. Vaak wordt zo’n plan een BHV (Bedrijfs Hulpverlening) plan genoemd. Er zijn geen wettelijke bepaling voor de vorm en inhoud. De verantwoordelijkheid ligt bij de bedrijven zelf. Er geldt echter wel een algemene zorgplicht.

Deze zorgplicht reikt echter ver. In het geval dat een werkgever niet heeft voldaan aan de zorgplicht, dan is hij in beginsel aansprakelijk voor fysiek of psychisch letsel van de werknemer. Dit is bekrachtigd in de Hoge Raad. Een werknemer kan zijn werkgever ook aansprakelijk stellen bij ongevallen. 

Het is voor de rechter vaak doorslaggevend of het opgelopen letsel te voorzien was. Dan is het weer van belang of er een concrete norm is geschonden en welke maatregelen er genomen zijn om dit te voorkomen.

Arbowet

In artikel 15 van de Arbowet wordt aangegeven dat iedere werknemer recht heeft op bijstand van een bedrijfshulpverlener. Er moet minimaal deskundige hulp zijn voor het verlenen van eerste hulp bij ongevallen. Het risico van brand moet ingeperkt worden en er moeten middelen zijn om ontstane brand te kunnen bestrijden. 

In noodsituaties dient de bedrijfshulpverlening te kunnen alarmeren en evacueren. De hulpverleners moeten ook beschikken over een goede training en uitrusting.

Als bedrijf is het dan ook zeer raadzaam om werknemers een BHV cursus te laten volgen. Je voldoet aan de wettelijke verplichting wat betreft de veiligheid en het is de beste voorbereiding op calamiteiten. Het ministerie van SZW geeft hiervoor aandachtspunten, zoals een BHV Tilburg jaarlijks laten volgen, zodat de kennis optimaal blijft.

 Ook wordt er aangeraden om werknemers dit op vrijwillige basis te laten doen. Hoe beter de motivatie, des te beter is de hulpverlening.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *